anylist

Install command:
brew install --cask anylist

Name: AnyList

https://www.anylistapp.com/

/api/cask/anylist.json (JSON API)

Cask code on GitHub

Current version: 1.1,2

Analytics:

Installs (30 days)
anylist 17
Installs (90 days)
anylist 55
Installs (365 days)
anylist 186
Fork me on GitHub