cashnotify

Name: CashNotify

https://cashnotify.com/

/api/cask/cashnotify.json (JSON API)

Cask code on GitHub

Current version: 3.3.2

Analytics:

Installs (30 days)
cashnotify 0
Installs (90 days)
cashnotify 2
Installs (365 days)
cashnotify 5
Fork me on GitHub