evkey

Install command:
brew install --cask evkey

Name: EVKey

Vietnamese keyboard

https://evkeyvn.com/

/api/cask/evkey.json (JSON API)

Cask code on GitHub

Current version: 3.3.8

Analytics:

Installs (30 days)
evkey 49
Installs (90 days)
evkey 172
Installs (365 days)
evkey 628
Fork me on GitHub