font-akaya-kanadaka

Install command:
brew install --cask font-akaya-kanadaka

Name: Akaya Kanadaka

https://fonts.google.com/specimen/Akaya+Kanadaka

/api/cask/font-akaya-kanadaka.json (JSON API)

Cask code on GitHub

Current version: latest

Analytics:

Installs (30 days)
font-akaya-kanadaka 15
Installs (90 days)
font-akaya-kanadaka 15
Installs (365 days)
font-akaya-kanadaka 15
Fork me on GitHub