font-noto-znamenny-musical-notation

Install command:
brew install --cask font-noto-znamenny-musical-notation

Name: Noto Znamenny Musical Notation

https://fonts.google.com/specimen/Noto+Znamenny+Musical+Notation

/api/cask/font-noto-znamenny-musical-notation.json (JSON API)

Cask code on GitHub

Current version: latest

Analytics:

Installs (30 days)
font-noto-znamenny-musical-notation 9
Installs (90 days)
font-noto-znamenny-musical-notation 14
Installs (365 days)
font-noto-znamenny-musical-notation 14
Fork me on GitHub