komodo-edit (deprecated)

Install command:
brew install --cask komodo-edit

Name: Komodo Edit

Text editor

https://www.activestate.com/komodo-edit/

/api/cask/komodo-edit.json (JSON API)

Cask code on GitHub

Current version: 12.0.1,18441

Analytics:

Installs (30 days)
komodo-edit 7
Installs (90 days)
komodo-edit 31
Installs (365 days)
komodo-edit 118
Fork me on GitHub