pomodone

Install command:
brew install --cask pomodone

Name: PomoDone

https://pomodoneapp.com/

/api/cask/pomodone.json (JSON API)

Cask code on GitHub

Current version: 1.5.1545

Analytics:

Installs (30 days)
pomodone 15
Installs (90 days)
pomodone 33
Installs (365 days)
pomodone 193
Fork me on GitHub