alluxio

Also known as: tachyon

Formerly known as: tachyon

Open Source Memory Speed Virtual Distributed Storage

https://www.alluxio.io/

/api/formula-linux/alluxio.json (JSON API)

Linux formula code on GitHub

Current versions:

stable 1.8.2
To configure alluxio, edit
    $(brew --prefix)/etc/alluxio/alluxio-env.sh
    $(brew --prefix)/etc/alluxio/alluxio-site.properties

Analytics:

Installs (30 days)
alluxio 0
Installs on Request (30 days)
alluxio 0
Build Errors (30 days)
alluxio 0
Installs (90 days)
alluxio 1
Installs on Request (90 days)
alluxio 1
Installs (365 days)
alluxio 8
Installs on Request (365 days)
alluxio 8
Fork me on GitHub