sbtenv

Command-line tool for managing sbt environments

https://github.com/sbtenv/sbtenv

/api/formula/sbtenv.json (JSON API)

Formula code on GitHub

Current versions:

stable 0.0.15
head ⚡️ HEAD

Analytics:

Installs (30 days)
sbtenv 26
Installs on Request (30 days)
sbtenv 24
Build Errors (30 days)
sbtenv 0
Installs (90 days)
sbtenv 88
Installs on Request (90 days)
sbtenv 81
Installs (365 days)
sbtenv 473
Installs on Request (365 days)
sbtenv 406
Fork me on GitHub