sbtenv

Command-line tool for managing sbt environments

https://github.com/sbtenv/sbtenv

/api/formula/sbtenv.json (JSON API)

Formula code on GitHub

Current versions:

stable 0.0.15
head ⚡️ HEAD

Analytics:

Installs (30 days)
sbtenv 12
Installs on Request (30 days)
sbtenv 12
Build Errors (30 days)
sbtenv 0
Installs (90 days)
sbtenv 50
Installs on Request (90 days)
sbtenv 49
Installs (365 days)
sbtenv 303
Installs on Request (365 days)
sbtenv 283
Fork me on GitHub