titan-server

Install command:
brew install titan-server

Distributed graph database

https://thinkaurelius.github.io/titan/

/api/formula/titan-server.json (JSON API)

Formula code on GitHub

Current versions:

stable 1
bottle 🍾

Analytics:

Installs (30 days)
titan-server 3
Installs on Request (30 days)
titan-server 3
Build Errors (30 days)
titan-server 0
Installs (90 days)
titan-server 4
Installs on Request (90 days)
titan-server 4
Installs (365 days)
titan-server 21
Installs on Request (365 days)
titan-server 19
Fork me on GitHub