xxhash

Extremely fast non-cryptographic hash algorithm

https://github.com/Cyan4973/xxHash

/api/formula/xxhash.json (JSON API)

Formula code on GitHub

Current versions:

stable 0.7.1
bottle 🍾 mojave, high_sierra, sierra

Analytics:

Installs (30 days)
xxhash 93
Installs on Request (30 days)
xxhash 88
Build Errors (30 days)
xxhash 0
Installs (90 days)
xxhash 234
Installs on Request (90 days)
xxhash 224
Installs (365 days)
xxhash 679
Installs on Request (365 days)
xxhash 648
Fork me on GitHub