xxhash

Extremely fast non-cryptographic hash algorithm

https://github.com/Cyan4973/xxHash

/api/formula/xxhash.json (JSON API)

Formula code on GitHub

Current versions:

stable 0.7.0
bottle 🍾 mojave, high_sierra, sierra

Analytics:

Installs (30 days)
xxhash 48
Installs on Request (30 days)
xxhash 47
Build Errors (30 days)
xxhash 0
Installs (90 days)
xxhash 208
Installs on Request (90 days)
xxhash 194
Installs (365 days)
xxhash 560
Installs on Request (365 days)
xxhash 531
Fork me on GitHub